Tel: 89/312-624 | 20/931-8226 | Mail: [email protected] | Vonóhorog mester | GumimesterGyakran Ismétlődő Kérdések

Tulajdonos: Utánfutó és Gumicentrum Kft.

Adószám: 12954078-2-39

Email: [email protected]

Telefonszám: 0620/931-8226

Tel. és fax: 0689 312 624

Cím: 8500, Pápa, Budai Nagy Antal u. 26.

Cégjegyzékszám: 19-09-506746

Bankszámlaszám: 12085004-0118302-00100008

A szerződés megkötésének valamint a szerződés nyelve: magyar

Az Üzletszabályzat tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni a weboldal használata során. A termék/ek megrendelésével a Vevő szerződést köt az Eladóval, ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Eladó Üzletszabályzatában foglaltakat az oldal használatára, rendelésre vonatkozóan.

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Általános tudnivalók, feltételek

1. A regisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő vásárlással Ön érvényes szerződést köt az adott termékre. A szolgáltatásunk elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálták magukat és ezzel az itt ismertetett Üzletszabályzatot elfogadják.

A regisztráció ingyenes, csak a következő adatokat kell megadnia:

Vezetéknév:

Utónév:

Utca/hsz:

Város:

Írányítószám:

Ország:

Telefon:

Email:

A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A regisztráció lezárásaként az Értékesítő Rendszer a megadot emailcímre jelszót küld Önnek. Ezzel a jelszóval és a megadott azonosítóval Ön már be tud lépni a rendszerbe. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az Üzletszabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja.

2. Garancia, szavatosság, jótállás

2.1. Az internetes vásárlás mindig bizalmi kérdés is, hiszen valami olyasmit rendelünk meg, amit csak fényképen láttunk, de nem volt módunk megtapogatni, megfogni, kipróbálni. Ha mégis valami probléma merül fel, akkor kérjük ezt elsőször jelezze nekünk a Kapcsolat menüpont alatt megadott e-mail címen, vagy telefonszámon, majd, a számla kíséretében küldje vissza a hibás árut. A továbbiakban az idevonatkozó 49/2003-as GKM rendelet szerint fogjuk a reklamációt intézni, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk is:

49/2003-as (VII.30) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről:

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy-miniszterrel egyetértésben - a következőképpen rendelkezik:

1. § A fogyasztói szerződés [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja] hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § 1

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

Lábjegyzetek:

1A 49/2003. (VII.30) GKM rendelet 6.§-át ugyanezen rendelet 7. § 3. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004.06.30.

2.2. A fogyasztói jogok érvényesítése a PTK 1959. évi. IV. törvény 305-311§-a alapján:

Ptk. 305. §

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.389

(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

Ptk. 305/A. §

(1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.

(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

Ptk. 306. §

(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el.

Ptk. 306/A. §

A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ptké. 84. §

(1) A szavatossági jogok érvényesítésére vonatkozó határidőket a Ptk. hatálybalépése előtt létrejött szerződés esetében a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani, a korábbi jogszabály által meghatározott határidők azonban nem hosszabbodhatnak meg.

(2) Ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, ha a szavatossági jogok az érvényesítésükkel való indokolatlan késlekedés miatt a Ptk. hatálybalépése előtt megszűnnek.

Ptk. 307. §

(1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.393

(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Ptk. 308. §

(1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó.

(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki.

Ptk. 308/A. §

(1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.

Ptk. 308/B. §

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ptk. 308/C. §

A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíthetők.

Tvr. 6. § (1) 394

(2) A kötelezett csak abban az esetben hivatkozhat arra, hogy a szavatossági igény érvényesítésére irányadó határidő hat hónapnál rövidebb [308. § (1) bekezdés], ha a kötelező alkalmassági idő tartamát a jogosulttal a szerződés megkötésekor megfelelő módon (a terméken való feltüntetéssel, minőségi tanúsítvánnyal, fizetési jegyzéken stb.) közölte.

Ptk. 309. §

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől eltérő megállapodása semmis.395

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ptk. 310. §

Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

Ptk. 311. §

(1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2) bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.

Ptk. 311/A. §

A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.

Tvr. 13. § A hibás teljesítéssel kapcsolatos szavatossági jogokra és kártérítésre, valamint ezek érvényesítésének határidejére vonatkozó rendelkezések csak akkor alkalmazhatók, ha a szerződés teljesítése a törvény hatálybalépése után történt.

Ptké. 87. § Az állatszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésre csak akkor lehet alkalmazni, ha a szerződést a Ptk. hatálybalépése után teljesítik.

3. Rendelés és szállítás

3.1. Az Értékesítési Rendszerben történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

3.2. A honlapon megadott eladási árak magyar Forintban vannak megadva és tartalmazzák az általános forgalmi adót . A feltüntetett árak szállítási költség nélkül értendők. A közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

3.3. Az áru a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonát képezi, sem zálogul, sem fedezetül nem szolgálhat.

3.4. Csere esetén az árkülönbség kiegyenlítése a Vevőt terheli. A terméket csak kifogástalan állapotban, sérülésmentesen és a kiállított számlával együtt vesszük át.

4. Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés visszavonását a Vevő megteheti írásban, az [email protected] emailcímen a rendelést követően 1 munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el.

5. A vásárlástól való elállás joga

5.1. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Korm. Rend. részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

5.2. A Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költségek megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. Minden esetben kérjük a kiállított számla visszajuttatását.

5.4. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.

5.5. A Vásárló az elállásra illetve a reklamációra vonatkozó igényét minden esetben emailben indíthatja el.

6. A felelősség korlátozása

6.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat

- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

6.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.

6.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

6.5. Az Eladónem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.

6.6. Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.

6.7. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.

6.8. Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen formában megsérti a szabályokat, a z Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

7. Változtatás joga

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. A tulajdonos törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek. Az itt található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a vállalkozás tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Vásárlóknak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások, termékek saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

8. Vontatásra vonatkozó jogszabályok

Kivonat a hatályos 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet vontatással kapcsolatos magyar szabályokból:

Vontatásra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

21. § (1) Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.

(2) A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt

a) személygépkocsi össztömegét,

b) autóbusz össztömegének a felét,

c) tehergépkocsi össztömegének az 1,4-szeresét,

d) vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a

négyszeresét,

e bekezdés rendelkezései a félpótkocsira nem vonatkoznak.

(3) Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

(4) Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.

A vontatásra vonatkozó további műszaki feltételek

22. § (1) Az 5-8., 17., 18., 21., 33. és 34. §-okban említett adatok, a gyártó által közölt és a forgalomba helyezés engedélyezése során megállapított adatok, valamint a pótkocsi csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének, illetőleg felszerelhetőségének a figyelembevételével kell meghatározni, hogy a jármű vontathat-e pótkocsit, illetőleg hány pótkocsit vontathat és azt a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

(2) Az európai típusbizonyítvánnyal ellátott M1 kategóriájú jármű esetében a vontatható pótkocsi össztömeget az európai típusjóváhagyás során meghatározott értékkel megegyezően - a 21. § (4) bekezdésében meghatározott feltétel figyelmen kívül hagyásával - kell megállapítani.

Megjegyzés: M1 kategória = személygépkocsik

A vonóhorog katalógusunkban szereplő vontathatósági értékek tájékoztató jellegűek és a vonóhorogra vonatkoznak. A gépkocsival vontatható maximális tömeget a gépkocsi gyártója állapítja meg és a mintaképen látható adattáblán jelzi. Az adattábla (címke) általában a motortérben vagy valamelyik ajtóíven található.

A táblán szereplő adatok jelentése:

első szám a vonójármű össztömege ( ez az adat szerepel a forgalmi engedélyben )

második szám a járműszerelvény (vonó és vontatott jármű együttesen ) max. össztömege (ez az adat nem szerepel a forgalmi engedélyben )

a harmadik és negyedik szám tengelyterhelésre utaló adat

A vontatható max. tömeg a második és első szám különbözeteként számítható (a mintatábla esetén ez 1000 kg).

Amennyiben a két szám különbsége nulla pl. Chevrolet Spark 800ccm, úgy az autó nem vontathat !

A vonóhoroggyártók a vonóhorog adattábláján és a műbizonylatán ( mivel adott autótípuson belül különböző motornagyságok, erőátviteli szerkezetek, fékberendezések miatt más-más vontathatósági értékek adódnak ) egy ún. "D" értéket ( terhelhetőségi jelzőszám) adnak meg ami katalógusunkban is szerepel.

A "D" érték és a vontató jármű össztömegének ismeretében a vonóhoroggal vontatható max. tömeg az alábbi képlet alapján számítható:

Wuf = D*1000*Wgk

g*Wgk - D*1000

ahol:

Wuf: a vontatott jármű max. tömege (kg)

Wgk: a vontató jármű max. tömege (kg)

g: nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2)

D: vonóhoroggyártó által szavatolt érték (kN)

A gépkocsival ténylegesen vontatható tömeg megállapításához a gépkocsi gyártója által megadott max. vontathatósági érték ill. a KÖHÉM rendeletben előírt érték közül a kisebbet kell figyelembe venni !!

8. Egyéb

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy Üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A jelen Üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy a Pápa Városi Bíróság kizárólagosságát jelölik ki.